Olivia ARCHBOLD

Medieval Marathon, 30k, Half & 10k 2019


Olivia ARCHBOLD

Share via:

1905
10km
Newbridge AC
12
00:46:08
00:46:08
00:04:36
121.91%.

Share via:

Finish line Video

Medieval Marathon, 30k, Half & 10k 2019

Medieval Marathon, 30k, Half & 10k 2019

Saturday, 14 September 2019 14:00

Ireland

Kilkenny